Använd formuläret nedan för att skicka in uppsägning
av hyresavtal bostad.(OBS! Blanketten nedan gäller inte vid uppsägning hyresavtal pga dödsfall).

 


 • (se faktura från din elnätsägare)

 • Jag är införstådda med att lägenheten som sagts upp ska visas för intressenter snarast.
  Hyresvärden meddelar mig datum/tid när visning kommer att ske.
  Jag är införstådd med att det är hyresvärden/hyresvärdens ombud som visar lägenheten för intressenterna och att jag inte ska medverka vid visningen men får gärna vara hemma vid visningen.
  Jag förstår att lägenheten bör vara städad och iordning vid visningstillfället.
  Skulle lägenheten inte bli uthyrd vid första visningstillfället kommer ytterligare visning behövas.
  Är jag inte hemma vid visningstillfället använder hyresvärden huvudnyckeln, efter mitt godkännande.
Uppsägning hyreskontrakt:
Uppsägning måste göras innan månadsskiftet. Endast hela kalendermånader räknas.
Exempel: Får vi din uppsägning den 15 maj, blir juni/juli/augusti uppsägningsmånaderna.
Det vill säga - kontraktet upphör 31 augusti.
Maj räknas alltså inte.

Uppsägning hyreskontrakt vid dödsfall:
Dödsboet  har rätt att säga upp hyresavtalet med endast en månads uppsägningstid. Dock måste uppsägningen ske inom en månad från att kontraktsinnehavaren avlidit, annars gäller även här de tre månaderna. 
Vid uppsägning av dödsbo krävs att samtliga dödsboägare har skrivit under blanketten. Uppsägningen måste skickas in med vanlig post.
Att bifoga till uppsägningen av hyreskontrakt vid dödsfall: ett dödsfallsintyg från Skatteverket.
Här kan du beställa blankett för uppsägning hyreskontrakt vid dödsfall --->

Bekräftelse uppsägning hyreskontrakt:
En bekräftelse på din uppsägning skickas (med vanlig post)snarast efter det vi erhållit uppsägningen.

Visning av lägenheten:
Lägenhet som sagts upp ska visas för sökande av lägenhet. Vi visar lägenheten och  meddelar vi dig när vi ska göra detta. Lägenheten bör då vara städad och iordning vid visningstillfället.

Besiktning av lägenhet efter uppsägning hyreskontrakt:
Lägenheten besiktigas innan ny hyresgäst flyttar in.
Besiktning görs tidigast veckan innan du flyttar ut, lägenheten ska vara tömd och städad inför besiktningen.

Städning:
Det är du som avflyttande hyresgäst som ansvarar för att lägenheten är ordentligt städad vid avflyttningen.
Skulle städningen inte godkännas måste vi debitera dig för ny städning.

Nycklar:
Samtliga nycklar ska återlämnas vid besiktningstillfället om inget annan överenskommelse gjorts.
Saknas nycklar eller nycklar ej återlämnas kan du komma att debiteras för cylinderbyte och nycklar.
 

Är ni fler som står på hyreskontraktet måste samtliga kontraktsinnehavare skicka in uppsägning.
I annat fall räknas uppsägningen som "uppsägning del av hyreskontrakt" och övriga kontraktsinnehavare har alltså kvar sin del hyreskontraktet.

If you are two people who signed the lease.
Both must submit a termination.
Otherwise, the person who has not submitted notice will remain as a tenant.